Chứng nhận Hợp quy vật liệu xây dựng: QCVN16:2019/BXD

Các tổ chức đã được chỉ định chứng nhận hợp quy, thử nghiệm đối với các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD thì được phép tiếp …

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.