Chứng nhận tiêu chuẩn len có trách nhiệm: RWS, OEKO-TEX

Việc đưa ra mục tiêu giảm phát thải KNK sẽ căn cứ vào giá. Ứng với giá lựa chọn sẽ … Trong quá trình chuẩn bị đã  những nghiên cứu đánh giá tiềm năng cắt ..

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.