Chứng nhận tiêu chuẩn lông vũ có trách nhiệm: RDS

Tiêu chuẩn Lông vũ trách nhiệm xã hội (RDS – Responsible Down Standard) là … độc lập,  nghĩa là các công ty  thể chọn chứng nhận sản phẩm của mình …

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.