Chứng nhận tiêu chuẩn tuyên bố tái chế: RCS

Chứng nhận các hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế: ISO 9001; ISO … hữu cơ OCS;tuyên bố tái chế RCStái chế toàn cầu GRS;… công nhận từ IOAS.

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG.