Đào tạo đánh giá rủi ro ATVSLĐ

Khi vấn đề về sức khỏe và an toàn của người lao động đang trở nên ngày càng quan trọng, thì công tác đánh giá rủi ro cũng càng trở nên thiết yếu đối với bất kỳ một doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh nào. Đánh giá rủi ro không đầy đủ hoặc không tuân thủ theo quy trình, thủ tục kiểm soát có thể dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. Do đó, việc nhận diện các mối nguy và đánh giá rủi ro là một trong những yếu tố quan trọng tiên quyết của bất kỳ hệ thống quản lý an toàn nào.

Quy trình đánh giá rủi ro cũng là một trong những công cụ quan trọng giúp nâng cao điều kiện an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động tại nơi làm việc. Hoạt động này từ lâu cũng đóng vai trò không thể thiếu trong quy định về bảo vệ người lao động và doanh nghiệp, định hướng họ tuân thủ pháp luật, giúp họ tập trung vào phòng ngừa và giải quyết những rủi ro có khả năng gây tác hại thật sự.

Một trong những văn bản quan trọng liên quan đến nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro hiện nay là ISO 45001:2018. Văn bản này đã được ban hành chính thức ngày 12-03-2018, được coi tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.

Posted by & filed under ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN.