Đo kiểm môi trường xung quanh

Với hai hạng mục này, không ít doanh nghiệp vẫn đang còn nhầm tưởng quan trắc môi trường lao động (đo kiểm môi trường làm việc) là quan trắc môi trường định kỳ (giám sát môi trường định kỳ) và ngược lại. Hoặc nhầm lẫn việc quan trắc môi trường định kỳ đã bao gồm quan trắc môi trường lao động.   

Posted by & filed under Quan trắc môi trường.