KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

Hệ thống lạnh có phải kiểm định an toàn không?

Căn cứ theo Thông tư số Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH ( Thay thế cho TT53/2016/TT-BLDTBXH) ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các loại máy. Thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì hệ thống lạnh thuộc danh mục trên.

Không áp dụng cho hệ thống sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm I(R22…), nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm II, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm III theo phân loại của TCVN 6104-1:2015 (ISO 5149-1:2014)- Phần 1: Định nghĩa, phân loại và tiêu chí lựa chọn.

Tất cả các loại Hệ thống lạnh  khi  trước khi đưa vào sử dụng đều phải kiểm định an toàn

Quy trính kiểm định Hệ thống lạnh như thế nào?

CÁC BƯỚC KIỂM ĐỊNH

Khi kiểm định kỹ thuật an toàn Pa lăng xích kéo tay phải lần lượt tiến hành theo các bước sau:

– Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;

– Kiểm tra bên ngoài;

– Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;

– Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;

– Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Thời hạn kiểm định của máy lạnh là bao lâu?

Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.

10.2. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.

Liên hệ:

PHÒNG CHỨNG NHẬN VÀ KIỂM ĐỊNH

HOTLINE: 097 2714 345 Or 0911 095 195

Email: kiemdinh@vecvina.com

Facebook: //www.facebook.com/vecvina

 

 

 

 

 

 

Posted by & filed under Kiểm định an toàn, Kiểm định hệ thống lạnh.