TẦM NHÌN SỨ MỆNH

  1. TẦM NHÌN

Trở thành một trong những tổ chức  chứng nhận và kiểm định uy tín chất lượng trong và ngoài nước.

  1. SỨ MỆNH

Đưa ra các giải pháp cung cấp các dịch vụ chứng nhận và kiểm định nhằm:

  • Chuyên nghiệp để phát triển, xây dựng thương hiệu uy tín
  • Đoàn kết phấn đấu vì mục tiêu chung,
  • Đề cao sức khỏe cho con người,
  • Đảm bảo an toàn cho máy móc thiết bị, hệ thống sản xuất.
  • Cung cấp các dịch vụ tốt nhất mang tới thành công