Thử nghiệm kiểm tra mối hàn bằng điện xoáy

Đo chiều dày lớp phủ bằng các phương pháp không phá huỷ như phương pháp từ, phương pháp dòng điện xoáy,

Thử độ bám dính của lớp phủ trên các sản phẩm, kết cấu theo các tiêu chuẩn được thừa nhận rộng rãi

Posted by & filed under THỬ NGHIỆM.