Thử nghiệm kiểm tra mối hàn bằng siêu âm

Kiểm tra mối hàn bằng siêu âm (Ultrasonic test – UT) là một dạng thử nghiệm không phá hủy sử dụng chùm sóng siêu âm chiếu vào vật liệu cần kiểm tra. Chùm sóng siêu âm này sẽ đi qua môi trường đồng nhất theo đường thẳng cho đến khi gặp biên âm thanh, tại biên âm thanh một phần âm thanh bị phản xạ trở lại. Cũng như vậy khi chùm siêu âm gặp chỗ không đồng nhất ( khuyết tật hàn hoặc khuyết tật của vật liệu ) nó sẽ xảy ra các hiện tượng phản xạ, thẩm thấu (xuyên qua) và sự biến đổi sóng. Đo đạc âm thanh thu lại này chúng ta sẽ biết được các khuyết tật hàn trong vật liệu.

Posted by & filed under THỬ NGHIỆM.